علی مهاجر شنبه 8 اردیبهشت 1386 07:04 ق.ظ نظرات ()

Www.Dlisland.Com

یک جستجوگر توانمند و سریع برای پیدا نمودن قالب های متفاوت تصاویر بر روی ماشین که کمک بسزایی به کاربران حرفه ای می نماید . قابلیت ارسال تصاویر را به انواع دوربین های دیجیتال متصل به ماشین و جعبه نامه های الکترونیکی نیز داراست . همچنین از ابزار های ویژه برای ایجاد بهبود در فایل ارسال به چاپگر آن نیز می توان بهره جست . دارای پل محکمی برای ارسال تصاویر بطور مستقیم به چاپگر می باشد . می توان تصاویر را با اعمالی نظیر چرخش های دلخواه ، تنظیم میزان رنگ نمایش ، ایجاد تصاویر دلخواه برای نمایش در پشت زمینه و ... همراه داشت .

Photoplorer - fast browser for your photos and images. If you have a digital camera, Photoplorer helps to manage, print, email and view your photos. It is very easy to use.

Look at the features why this is what you need:

· Quick thumbnail creation in a background thread.
· Smooth scrolling of thumbs.
· Fullscreen show with cross fading on fast machines.
· Optimizes print page usage with individual print formats.
· Better print results using sharp filter.
· Rotates JPEGs lossless
· Rotates images according to the orientation information in EXIF-tags.
· Search/Edit EXIF UserComments to use Photoplorer as an photo archive.

Www.Dlisland.Com

یک جستجوگر توانمند و سریع برای پیدا نمودن قالب های متفاوت تصاویر بر روی ماشین که کمک بسزایی به کاربران حرفه ای می نماید . قابلیت ارسال تصاویر را به انواع دوربین های دیجیتال متصل به ماشین و جعبه نامه های الکترونیکی نیز داراست . همچنین از ابزار های ویژه برای ایجاد بهبود در فایل ارسال به چاپگر آن نیز می توان بهره جست . دارای پل محکمی برای ارسال تصاویر بطور مستقیم به چاپگر می باشد . می توان تصاویر را با اعمالی نظیر چرخش های دلخواه ، تنظیم میزان رنگ نمایش ، ایجاد تصاویر دلخواه برای نمایش در پشت زمینه و ... همراه داشت .

Photoplorer - fast browser for your photos and images. If you have a digital camera, Photoplorer helps to manage, print, email and view your photos. It is very easy to use.

Look at the features why this is what you need:

· Quick thumbnail creation in a background thread.
· Smooth scrolling of thumbs.
· Fullscreen show with cross fading on fast machines.
· Optimizes print page usage with individual print formats.
· Better print results using sharp filter.
· Rotates JPEGs lossless
· Rotates images according to the orientation information in EXIF-tags.
· Search/Edit EXIF UserComments to use Photoplorer as an photo archive.

Www.Dlisland.Com : منبع Download